ÁSZF és Adatvédelmi tájékoztató

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Juhász Tamás E.V. (Székhely: 4027 Debrecen, Egyetem sugárút 27. II/2., adószám: 64807898-1-29, bankszámlaszám: 10300002-70606127-11103281 (MKB.Bank), nyilvántartási szám:11834871) (a továbbiakban: Üzemeltető), hirdető ügyfelei (továbbiakban: Hirdető), illetve valamennyi nem regisztrált igénybe vevő (Látogató) részére a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a www.ajandekotlet.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó alapvető jogokat és kötelezettségeket.

1.Jogi nyilatkozat:

1.1 A www.ajandekotlet.hu egy, az interneten elérhető adatbázis, Juhász Tamás E.V. jelen adatbázis előállítója és üzemeltetője. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 1. § (2) bekezdés c) pontja alapján a weblap és a hozzá tartozó teljes dokumentáció a szerzői jogi védelem hatálya alatt áll, a Szjt. 84/A. § (1) bekezdése alapján előállítójának hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy az adatbázis tartalmának egészét vagy jelentős részét többszörözzék, vagy a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegyék. A www.ajandekotlet.hu tulajdonosa a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését követelheti. Juhász Tamás E.V. a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az Szjt. rendelkezései alapján él azon jogával, hogy minden a szerzői jog sérelmével járó jogellenes magatartással szemben jogi úton fellép.

 1. Felhasználási feltételek:

2.1 Fogalmi meghatározások:

2.1.1 Hirdető: azon gazdasági társaság, szervezet, aki a www.ajandekotlet.hu weboldalon saját vállalkozását, cégét, termékét, szolgáltatását hirdeti, népszerűsíti.

2.1.2 Látogató: azon személy, aki a www.ajandekotlet.hu weboldalon nem Regisztrált, vagy nincs Bejelentkezve.

2.1.3 Hirdetés: A Hirdető által az Üzemeltető felé közzétett, valamennyi tartalom, információ, kép, videó, hang és egyéb anyag bemutatása.

2.1.4 Nyereményjáték (továbbiakban: Játék) játék felhívás, mely valamely tárgyak, javak, előnyök megszerzéséhez szükséges lehetőségeket és feltételeket szabályozott módon tartalmazzák.

2.1.5 Banner: Azon hirdetési felület, mely képes, szöveges, mozgóképes formában kiemelten, elkülönítetten és jelölten (-Hirdetés-) jeleníti meg a Hirdető promóciós anyagait.

2.2 A www.ajandekotlet.hu weboldal oldalára történő belépéssel egyidejűleg a látogató automatikusan elfogadja a www.ajandekotlet.hu felhasználási feltételeit. A weboldal minden igénybe vevő kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja. A weboldal böngészésének megkezdésével valamennyi regisztrált és nem regisztrált felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. Jelen felhasználási feltételek www.ajandekotlet.hu címen elérhető oldalra terjed ki. Jelen felhasználási feltétel hatálya ellenkező kikötés hiányában nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek hirdetéseihez kapcsolódnak, továbbá mindazon weboldalakra és elektronikus felületekre, amelyekre hivatkozás vezet.

2.3 A www.ajandekotlet.hu weboldal tisztán információs jellegű, szórakoztató tartalmú honlap, társadalmi, szociális és politikai célokra, vallási meggyőződés terjesztésére nem használható, a politikai, vallási, világnézeti érdekellentétek kinyilvánításának nem biztosít felületet a Weboldalt használók számára. 

2.3.1. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy társadalmi szerveződések, szervezetek, csoportok felhívását, hirdetését megjelenítse a weboldalon.

2.4 A www.ajandekotlet.hu weboldalon hirdető és tartalmat feltöltő valamennyi magánszemély a weboldal design megjelenését elfogadja.

2.5 A www.ajandekotlet.hu weboldal alatt megjelenő valamennyi tartalom (szöveges információk, design, szerkezet, képek, egyéb multimédia, stb.) Juhász Tamás E.V. szellemi tulajdona, és a jogi nyilatkozatban megjelölt jogszabályi védelem alatt áll. A szerzői jogi védelem a webcím alatt megjelenő olyan tartalom esetében ahol a szerző, vagy a tartalom tulajdonosa kifejezetten megjelenítésre kerül a szerzői jogi védelem a tulajdonost, készítőt illeti. Juhász Tamás E.V. mint az adatbázis előállítója és üzemeltetőjének előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a webcím egészének, vagy bármely jelentéktelen részének is a lemásolása, tükrözése, nyilvánosság számára történő terjesztése, nyilvánossághoz történő közvetítése, terjesztése adásvétellel vagy a tulajdonjog más módon történő átruházásával való forgalomba hozatallal, értékesítéssel és  bérbeadással. Juhász Tamás E.V. előzetes és írásbeli hozzájárulása nélkül ismételten és rendszeresen sem másolható ki, illetve nem hasznosítható újra az adatbázis tartalmának jelentéktelen része sem, ha ez sérelmes az adatbázis rendes felhasználására, vagy indokolatlanul károsítja az adatbázis előállítójának jogos érdekeit.

2.6 Az adatbázis felhasználásáért díjazás jár, amely a www.ajandekotlet.hu tulajdonosát, vagy a szerzői jog jogosultját illeti meg. Nem jelenti a szerzői jog sérelmét, ezért nem szükséges az adatbázis előállítójának hozzájárulása ahhoz, hogy a nyilvánosságra hozott adatbázist jogszerűen felhasználó magánszemély az adatbázis tartalmának jelentéktelen részét – akár ismételten és rendszeresen is – kimásolja, illetve újrahasznosítsa. Bírósági, továbbá államigazgatási vagy más hatósági eljárásban bizonyítás céljára az adatbázis tartalmának jelentős része is kimásolható vagy újrahasznosítható, a célnak megfelelő módon és mértékig.

2.7 A www.ajandekotlet.hu weboldalról történő szerzői jogi védelem hatálya alatt álló tartalmat eseti jelleggel átvenni előzetes írásbeli hozzájárulás után, kizárólag az eredeti tartalom módosítása nélkül, és a weblapra történő egyértelmű hivatkozás alapján lehetséges.

2.8 Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a weboldal üzemeltetéséhez használt szerverek leállását, túlterhelését célozza, vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a weboldal működtetését! Tilos továbbá minden olyan tevékenység, amely a szerverek és az azon használt rendszerek feltörését, adatok megváltoztatását, vagy ellopását eredményezheti. Továbbá tilos bármilyen olyan tevékenység, megnyilvánulás, amely a weboldal jó hírnévhez való jogát, gazdasági érdekeit sérti.

 1. Felelősség:

3.1 A www.ajandekotlet.hu weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, annak bárminemű igénybevétele valamennyi igénybe vevő saját kockázata és felelőssége. A weboldal az információk megosztása során a pontosságra és hitelességre törekszik, de a téves vagy pontatlan tájékoztatásból fakadó esetleges károkért, különösen a Hirdetők által közölt tartalomért felelősséget nem vállal. Juhász Tamás E.V. mint ezen adatbázis előállítója és üzemeltetője a weboldal vírusmentességét, a hiba és zavarmentes működést, és az azonnali kijavítást nem garantálja, a weblap üzemeltetésében úgy jár el ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Törekszik a weboldal vírusmentességének a fenntartására, a weboldal folyamatos üzemeltetésére. Juhász Tamás E.V. mint ezen adatbázis előállítója és fenntartója a weboldal elérhetetlenségéből, megtekintéséből, tartalmának lementéséből, a szolgáltatások elvárttól eltérő működéséből , az adatok törléséből vagy elveszéséből eredő bármilyen kár megtérítését kizárja.

3.2 A honlap és az azon szereplő funkciók/tájékoztatók számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók weboldalaira vezethetnek. Ezen szolgáltatók adat,- és információvédelmi gyakorlatáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

3.3 Az Üzemeltető semmilyen módon nem felelős a folyamatokban előforduló, az alább felsorolt pontokban foglalt eseményekből bekövetkezett hibákért és emiatt bekövetkezhető érdeksérelemért, bármilyen okból is következtek be, így különösen:

3.3.1 az interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat (pl. vírus)
3.3.2 bármilyen, az internetes hálózatban előforduló hiba, ami megakadályozza a weboldal akadálytalan működését, a kapcsolatfelvételt,

3.3.3 bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon, 
3.3.4 bármely közreműködő szoftver nem megfelelő működése, 
3.3.5 bármilyen program, illetve technikai hibából bekövetkezett esemény következményei,
3.3.6 bármely nem biztonságos vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatról való kapcsolódás okozta károkért.

3.3.7 Az Üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén vagy bármilyen olyan dologgal kapcsolatos eseményért, ami nem az irányítása alatt áll, és amire közvetlen ráhatása nincs. 
3.3.8 Az Üzemeltető nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt vagy indirekt, ami a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. Mindenkor a Hirdető/Látogató mint fogyasztó felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait, szoftvereit és hardware-t a kártevőktől, behatolóktól.

3.4 Juhász Tamás E.V. mint ezen adatbázis előállítója és üzemeltetője a weboldal felhasználóinak, (ide értve a regisztrált felhasználókat is) adataiban bekövetkezett károkért felelősséget nem vállal. Juhász Tamás E.V. fenntartja magának a jogot, hogy a weboldalra a Hirdetők által beküldött tartalmat kötelezettség nélkül, de esetenként, vagy szükség szerint ellenőrizze. Az ellenőrzés elmulasztásából eredő károkért Juhász Tamás E.V. felelősséggel nem tartozik kivéve, ha arra bírósági vagy hatósági eljárás alapján kötelezett, vagy ha a tartalom harmadik személynek okozott érdeksérelem folytán kártérítésre köteles. Ez esetben azonban a weboldal üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy a tartalmat beküldővel szembeni vagyoni és nem vagyoni kárigényét érvényesítse.

3.5 Jelen általános szerződési feltételek valamennyi hirdetési szerződésre irányadóak, feltéve, hogy szerződő felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.

3.6 A weboldalon a Hirdetők által beküldött valamennyi tartalomért (szöveges információk, design, szerkezet, képek, hirdetések, egyéb multimédia, stb.), továbbá a Hirdetők által beküldött külső weboldalak tartalmáért Juhász Tamás E.V. a felelősségét kizárja. Az ilyen tartalommal okozott károkért fennálló felelősség a tartalom beküldőt terheli. A Hirdető által beküldött tartalom valóságtartalmáért, pontosságáért, hitelességéért felmerült minden kárért a felelősség a Hirdetőt terheli.

3.7 A weboldalon a Hirdetők által beküldött valamennyi tartalom (szöveges információk, design, szerkezet, képek, hirdetések, egyéb multimédia, stb.) tárolási és megjelenítési jogát a Hirdető a beküldés megtörténtével határozatlan időtartamra
(vagy törlési kérelemig) átengedi a www.ajandekotlet.hu részére.
www.ajandekotlet.hu üzemeltetője a regisztrált felhasználók és hirdetők által feltöltött tartalmat harmadik személynek át nem adhatja, nem értékesítheti.

3.8 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) értelmében Üzemeltető szolgáltatásait igénybevevő Hirdető által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Hirdető minősül szolgáltatónak. E törvény rendelkezései szerint a szolgáltató felel az általa rendelkezésre bocsátott, jogszabályba ütköző tartalmú információért.

3.9 A www.ajandekotlet.hu weboldal ugyanakkor kizár mindennemű felelősséget, így különösen azon esetekben is, amikor a Hirdető vagy Látogató:

-haramadik fél, gazdasági társaság jó hírnévhez való jogát sérti

-bűncselekményre buzdít, kép, videó, hanganyag, szöveges információ, hozzászólás,        hivatkozás, vagy bármilyen egyéb médium formájában

-bizonyos társadalmi, vallási, politikai, etnikai csoport ellen buzdít, gyűlöletkeltő, kirekesztő, kép, videó, hanganyag, szöveges információ, hozzászólás,        hivatkozás, vagy bármilyen egyéb médium formájában

-pornográf, pedofil kép, videó anyagot tölt fel, vagy azt elérhető hivatkozást oszt meg

-Magyarországon betiltott, vagy nem engedélyezett terméket, szolgáltatást, információt, nézeteket, egyéb javakat kínál vagy propagál, népszerűsít.

3.9.1 Ezekben az esetekben a weboldal jogosult a Hirdető vagy Látogató ezen megnyilvánulásait eltávolítani, indokolt esetben a Hirdetőt/Látogatót kitiltani, minden felelősséget a tartalom közzétevőjére hárít!

3.9.2 Az Üzemeltető megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely a weboldal nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést,  weboldal leállását, vagy lassulását okozza.

 1. A szolgáltatás tárgya, tartalma

4.1 A www.ajandekotlet.hu weboldal mint interneten megjelenő felület célja különböző termékeket, szolgáltatásokat kínáló Hirdetők megjelenítése szubjektív, lehetőségeihez képest azonban részletes tájékoztatás nyújtása a teljesség igénye nélkül, továbbá hirdetések számára felület biztosítása. Juhász Tamás E.V. mint ezen adatbázis előállítója és  üzemeltetője a hirdetések révén kívánja biztosítani, hogy a weboldalon feltöltött tartalom minél szélesebb körben legyen elérhető szolgáltatások biztosításának nem kötelező érvényű ajánlatával.

4.2 A weboldal működése alapján egyes szolgáltatások az Elkertv. rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősülhetnek. A www.ajandekotlet.hu mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhetővé tett információk tartalmát, a felelősségre vonatkozó szabályok a 3. pontban kerültek rögzítésre.

4.3 A hirdetések beküldése a Csatlakozás menüpont alatt megadottak szerint történik, a hirdető által egyénileg megadott adatokkal saját felelősségre történik, a Felelősség pontban és az ÁSZF bármely ide vonatkozó részeinek figyelembevételével. A weboldal megtekintése és az azon történő keresés ingyenesen és regisztráció nélkül történhet. (Látogató)

4.4 A weboldal egyes szolgáltatások esetében kalkulátorokat alkalmaz.  A Kalkulátor a beállított automatizmusok alapján a használó által kért paraméterek figyelembevételével információkat generál, amely információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A Kalkulátorok számítási eredményeiért, a Kalkulátor meghibásodásáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

4.5 A Hirdetők kérésükre melyet kizárólag az info@ajandekotlet.hu e-mailcímre küldött levélben tehetnek meg, felkérhetik az Üzemeltetőt, hogy a Hirdető éppen aktuális weboldaláról/közösségi profiljáról gyűjtsön adatokat azon az elérhetőségen keresztül (link) amit a Hirdető megad.
Ebben az esetben az Üzemeltető nem vállal felelősséget egyes elemek kihagyásáért vagy a tájékoztatás pontosságáért, de törekszik arra, hogy az elérhető információk azon részét, amelyek a www.ajandekotlet.hu oldalba illeszthetőek, közzétegye.
Minden további esetben a Hirdető köteles a Hirdetéséhez kapcsolódó minden szükséges információt az info@ajandekotlet.hu e-mail címre megküldeni.

4.6 A Hirdetések tartalmi elemei a Csatlakozás menüpont alatt találhatók

 1. Szolgáltatási csomagok

5.1 Juhász Tamás E.V. mint a www.ajandekotlet.hu weboldal üzemeltetője a  Hirdetők és a tartalmat feltöltők részére több szolgáltatási csomagot kínál a vevői igények minél szélesebb és magasabb szintű kielégítése érdekében.

5.2 A Látogatók részére a www.ajandekotlet.hu weboldalon történő böngészés, és információk keresése ingyenes.

5.3 A Hirdetők a www.ajandekotlet.hu weboldal szolgáltatásait a mindenkor hatályos ÁSZF figyelembe vételével és Hirdetések megjelenéseire vonatkozó pontok feltételeinek teljesítésével vehetik igénybe. A Hirdetők a saját tartalmuk módosítását, kiegészítését, bővítését, törlését az info@ajandekotlet.hu e-mail címen keresztül a Hirdetésükre hivatkozva (link) kérhetik. A www.ajandekotlet.hu weboldal üzemeltetője a tartalom megjelenését indoklás és előzetes értesítés nélkül jogosult megtagadni.

Az aktuálisan hatályos díjszabásról és csomagfeltételekről a Hirdető a www.ajandekotlet.hu/csatlakozas címen tájékozódhat.

5.5 A különféle szolgáltatási csomagok keretén belül a hirdetők egyes csomagokban a feltöltők jogosultak ún. kiemelt hirdetési elemekre és tartalom megjelenítésekre, amely a weboldalon megjelenésében prioritást élvez, design elemet tekintve magasabb hozzáadott értékű megjelenítést tesz lehetővé.

 1. Szolgáltatási díjak

6.1 Juhász Tamás E.V. mint a www.ajandekotlet.hu weboldal üzemeltetője, valamint a Hirdetők közötti szolgáltatási díjak, a Csatlakozás menüpontban vagy egyes tételek hiánya esetén, illetve egyedi esetben e-mailes megkeresés esetén kerül meghatározásra.

6.2 A szerződéses jogviszony  Juhász Tamás E.V. mint a www.ajandekotlet.hu weboldal üzemeltetője, továbbá a Hirdetők esetében az adott elfogadása után, a Hirdetés megjelenéséhez szükséges információk beküldése után lép hatályba. A Szerződő felek közötti megállapodástól számítva bármikor a szerződéstől egyoldalúan elállhatnak, viszont teljesített díjfizetés után díjat csak abban az esetben áll módunkban visszafizetni, ha a Hirdetés még nem jelent meg az Üzemeltető weboldalán.

6.3 A szerződéses jogviszony alapján a hirdetők a felek közötti szerződésben megállapított szolgáltatási díj fizetésére kötelesek. A szolgáltatási díjat a kötelezett minden újonnan beküldött Hirdetés alkalmával átutalással, bankkártyás fizetéssel köteles kiegyenlíteni, a szerződéses jogviszony létrejöttétől számított, a díjbekérőn feltüntetet határidőn belül.

6.4 Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a még nem teljesített díjbekérőkhöz tartozó megjelenéseket a megállapodott díj megérkezéséig ne jelenítse meg, de a rendszeresen hirdetők esetén, vagy a fizetés bizonyítása esetén ettől kérésre eltérhet.

 1. Hirdetések megjelenései

7.1 Az Üzemeltető különféle Hirdetési/promóciós formákat alkalmaz.
7.2  Az adott hirdetési formák megnevezése és feltételei, díjazásai a Csatlakozás menüpontban meghatározott módon és formában érhetőek el.
7.3 A Hirdetők által beküldött és fizetett hirdetéseket az Üzemeltető törekszik 24 órán belül kihelyezni, megjeleníteni, kivéve, ha a Hirdető egy ezt követő későbbi időpontban szeretné a kihelyezést.
7.4 A Hirdetések ütemezése esetén a Banner hirdetéseket maximum 1 hónapra előre lehet lefoglalni, a Hirdetések esetén azonnali kihelyezésre van lehetőség.

7.7 A Hirdetések megjelenése a Hirdetővel megállapodott időtartamig tarthat.

 1. Védjegyek, logók, márkák, szlogenek.

8.1 A Hirdetések/Bannerek megjelenésüket tekintve, illetve a szövegezés tekintetében mindennemű felelősséget és kártérítési kötelezettséget az Üzemeltető a  Hirdetőre hárít.
8.2 A Hirdető felelőssége az egyes Hirdetések során a www.ajandekotlet.hu oldalnak beküldött vizuális vagy szöveges tartalomban használt minden védjegy, logó, szlogen, márka stb. felhasználására a jogtulajdonostól engedélyt kérni.
8.3 Minden védett, bejegyzett, védjegy, szlogen, logó, márka stb. illetéktelen szerzői jogi felhasználásából adódó károkért kizárólag a Hirdetést beküldő Hirdető vonható felelősségre.
8.4 Minden illetéktelen felhasználásból adódó megkeresés esetén az Üzemeltető a Hirdetőre hárít minden felelősséget, semmilyen felelősséget nem vállal, vagy nem vállal át.
8.5 Az illetéktelenül felhasznált vizuális vagy szöveges, vagy hang hatású elemek esetén, amennyiben a jogtulajdonos megkereséssel fordul az Üzemeltető felé, úgy az Üzemeltető jogosult a Hirdető Hirdetését/Bannerét haladéktalanul törölni/felfüggeszteni, melyet a Hirdető tudomásul vesz, egyéb követeléssel nem él az Üzemeltető felé.

 1. Hirdetések törlése, korlátozása

Juhász Tamás E.V. mint a www.ajandekotlet.hu weboldal üzemeltetője előzetes értesítés nélkül jogosult jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek esetén a Hirdető, szolgáltatást beküldő, valamint a véleményt formáló által beküldött tartalom (szöveges információk, design, szerkezet, képek, egyéb multimédia, komment, vélemény stb.) törlésére, ha annak megjelenítése jelen ÁSZF-ben elfogadott szabályokba ütközik, harmadik személy jogát sérti vagy sértheti, továbbá büntetőeljárás alapjául szolgáló cselekmény elkövetésében, fennállásában áll.

Juhász Tamás E.V. mint a www.ajandekotlet.hu weboldal üzemeltetője előzetes értesítés nélkül jogosult valamennyi trágár, közízlést- vagy jogszabályt sértő, valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, információkat, képeket, fájlokat, illetve megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő tartalmat törölni.

Juhász Tamás E.V. mint a www.ajandekotlet.hu weboldal üzemeltetője előzetes értesítés nélkül jogosult a politikai, vallási jellegű tartalom, vélemény, komment törlésére.

A törölt hirdetés és tartalom feltöltés jogosultja kártérítési és más igénnyel a weboldal üzemeltetője ellen nem élhet, azonban köteles Juhász Tamás E.V., mint a www.ajandekotlet.hu weboldal üzemeltetőjének kárát megtéríteni, a vele szemben érvényesíteni kívánt/érvényesített követelések esetén.

Az Üzemeltető jogosult azon Hirdetések törlésére, melyről minden kétséget kizáróan bebizonyosodik, hogy nem valós, átverésen alapuló Hirdetés, ebben az esetben a Hirdető ezt tudomásul veszi, további követeléssel nem él az Üzemeltető felé. Az ilyen Hirdetőktől az Üzemeltető a későbbiekben jogosult elzárkózni és további Hirdetések megjelenítését megtagadni.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Juhász Tamás E.V. (a továbbiakban: Üzemeltető) – mint a Weblap tulajdonosa és üzemeltetője – a jelen Adatvédelmi tájékoztatóval tájékoztatja a „Hirdetőket/Látogatókat” (továbbiakban ezek összessége: Érintett)  a Weblap és a Weblapon elérhető Szolgáltatások során történő adatkezelés feltételeiről, így többek között az Üzemeltető által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról és azok címzettjeiről, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

www.ajandekotlet.hu ÁSZF-ben rögzített adatkezelésre vonatkozó követelmények az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokon alapulnak, így különösen:

Az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) előírásain, továbbá,

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásain,

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

www.ajandekotlet.hu weboldalt bármely látogató, érdeklődő ingyenesen és korlátozás nélkül megtekintheti, böngészheti anélkül, hogy bármely személyes adat megadásában fennálló kötelezettsége lenne.

www.ajandekotlet.hu weboldal egyes részeinek használata (hirdetés és tartalom feltöltése) előzetes regisztrációhoz kötött, amely személyes adatok megadását igényli.  A személyes adatok megadása önkéntes.

Juhász Tamás E.V., mint a www.ajandekotlet.hu weboldal üzemeltetője kijelenti, hogy a személyes adatok kezelésekor a regisztráció, adatmegadás során tudomására került adatokat (előzetes és írásbeli hozzájáruló nyilatkozat hiányában) harmadik személynek ki nem adja, kivéve a jogszabályi kötelezés alapján a hatósági és büntetőeljárás eseteit.

Juhász Tamás E.V., mint a www.ajandekotlet.hu weboldal üzemeltetője kijelenti, hogy a személyes adatokat az adatkezelési cél megszűnése, törvényben meghatározott határidejének lejárta, illetve a hirdető, tartalmat feltöltő kérésére törli.
Hirdető, tartalmat feltöltő bármikor jogosult saját adatai kezelése ellen tiltakozni, vagy azok törlését kérni. Az adatok törlésével a személyes adatokat törlésre kerülnek.
Kivéve, ha azok egyéb törvényi kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, pl. számviteli törvénynek való megfelelés.

Juhász Tamás E.V., mint a www.ajandekotlet.hu weboldal üzemeltetője kijelenti, hogy a személyes adatok biztonsága során a jogszabályi kötelezésnek megfelelőn úgy jár el ahogy az adott helyzetben általában elvárható,  így különösen gondoskodik a személyes adatok védelméről.

Juhász Tamás E.V., mint a www.ajandekotlet.hu weboldal üzemeltetője a Hirdetők és Látogatók előzetes külön kérése alapján jogosult a hírlevélre történő feliratkozása után a megadott e-mail címre hírlevél és kifejezett reklámot tartalmazó e-mail küldésére.

Az Adatvédelmi tájékoztatóban használt fogalmak az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott jelentéssel bírnak.

A jelen Adatvédelmi tájékoztató a Weblap használatának és a Weblapon elérhető Szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazó Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) elválaszthatatlan részét képezi.

Az Üzemeltető az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a Weblap látogatása, használata, továbbá a Weblapon elérhető bármely Szolgáltatás igénybevétele során az Érintettek részéről átadásra, feltöltésre, beküldésre kerül, illetve amely adatot az Üzemeltető az Érintettekről gyűjt. Személyes adatnak minősül minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
A jelen Adatvédelmi tájékoztató az Érintettek által a Weblap megfelelő használatához szükségesen az Üzemeltető rendelkezésre bocsátott vagy az Érintettekről az Üzemeltető által gyűjtött, meghatározott személyes adatokra vonatkozik. Amennyiben valamely Érintett önszántából bármely személyes adatát nyilvánosságra hozza, az ilyen közzétételre az Adatvédelmi tájékoztató nem terjed ki.

A Weblapon elérhető Szolgáltatások használatához szükséges adatok megadásáról az Érintettek a jelen Adatvédelmi tájékoztató elolvasása és értelmezése után maguk döntenek, azok megadása önkéntes, azonban bizonyos esetekben az adatok megadása nélkül az Érintett nem tudja az adat megadásához kötött Szolgáltatást igénybe venni, illetve a Weblap valamennyi funkcióját használni.
A Weblap böngészésének, megfelelő használatának, valamint az egyes Szolgáltatások igénybevételének az a feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a jelen Adatvédelmi szabályzatban foglalt feltételeket az Érintett elfogadja. A Weblap látogatásával, továbbá bizonyos adatkezelések esetén a Weblap Szolgáltatásának igénybevételével, illetve a Weblapnak beküldött Hirdetésekkel való jelentkezéssel, a Hirdetés létrehozása és hirdetés közzététel során az ÁSZF elfogadásával (ez utóbbi esetben az elfogadási folyamat részeként) az Érintett elismeri, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót megismerte és annak rendelkezéseit elfogadta, továbbá az Érintett kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra és feltételekkel történő felhasználásához és kezeléséhez.

 1. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

Személyes adat vagy adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („a továbbiakban Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Rendszer: az Adatkezelők és partnereik interneten keresztül elérhető lapjait és szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége.

Látogató: azon személy, aki a www.ajandekotlet.hu weboldalon nem Regisztrált vagy nincs Bejelentkezve

Hirdető: azon gazdasági társaság, aki a www.ajandekotlet.hu weboldalon szeretné megjeleníteni Hirdetését és az Üzemeltető felé e-mailben megadja az alábbi 5. pontban felsorolt adatát.

 1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse Juhász Tamás E.V. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Üzemeltető adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Juhász Tamás E.V.  (a továbbiakban: Üzemeltető) a www.ajandekotlet.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Honlapra látogatók, és a Hirdetők által a Hirdetések kapcsán megküldött, (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

A jelen Tájékoztató célja, hogy az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 1. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Juhász Tamás E.V.

Székhely és levelezési cím: 4027 Debrecen, Egyetem sugárút 27 II/2.

Adószám: 64807898-1-29

Nyilvántartási szám: 11834871

Telefonszám: +36 20 2900 733

Email cím: info@ajandekotlet.hu  

 1. AZ ADATKEZELÉS HELYE

A személyes adatok kezelése az Üzemeltető székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy az Üzemeltető által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket az Üzemeltető hozza meg.

Az adatkezelő székhelyén történő adatkezelés helye, az adatkezelő neve:
Juhász Tamás E.V.
4027 Debrecen Egyetem sugárút 27 II/2.

 1. A KEZELT ADATOK KEZELÉSÉNEK MÓDJA ÉS ELVEI

5.1. Az adatkezelésre a www.ajandekotlet.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Az adatkezelés jogalapja Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) előírásai alapján célonként eltérő lehet, mely a 6. pontban kerülnek meghatározásra.

Az adatkezelési célhoz és annak jogalapjához való hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, Hirdetések beküldésével, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az Üzemeltető az adatfelvételkor az érintettet tájékoztatja arról, hogy adatai kezelésére jelen Tájékoztató az irányadó; ezen túlmenően az Üzemeltető jelen Tájékoztatót az érintettek számára folyamatosan hozzáférhetővé teszi. Az érintettek adataik megadásakor – függetlenül az adatfelvétel módjától – elfogadják a jelen Tájékoztatót. Jelen Tájékoztató elfogadása az adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozatnak minősül.

Jelen Tájékoztató az érintett tájékoztatásának minősül.

Amennyiben az érintett az Üzemeltetővel jogviszonyba lép, az adatkezelésre az irányadó jogszabályok is irányadók. A jogszabályban elrendelt, vagy jogszabály által lehetővé tett adatkezelések jogalapja a jogszabály rendelkezése.

5.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében szükséges.

5.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.

5.4. Az Üzemeltető a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

5.5. Az Üzemeltető a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel/azonosítással összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet megadta.

5.6 Az Üzemeltető törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek:

–    személyes adat kezelésére csak meghatározott célból és időtartamig kerül sor;

–    az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak, ide értve a kezelt adatkört is;

–    a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes;

–    az adatok pontosak, teljesek és időszerűek;

–    csak a szükséges mennyiségű adatot tároljuk

–   törekszünk az adatbiztonságra és annak folyamatos fejlesztésére

–   csak a meghatározott személyek férnek hozzá az adatokhoz

–    az érintettek jogai megfelelően érvényesülnek.

 1. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

6.1 Hírlevél Feliratkozó 
A Hírlevél feliratkozás  során a Feliratkozónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

6.1.1 Kezelt adatok köre: név, e-mail,
6.1.1.1 Továbbá az alábbi adatok tetszőlegesen megadhatóak: neme, életkor, település, érdeklődési kör
6.1.2 Az adatkezelés célja: reklám tartalmú e-mail küldése
6.1.3 Az adatkezelés időtartama: a hírlevélről való leiratkozás ideje
6.1.4 Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek

6.2 Hirdertő
A Hirdetőnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
6.2.1 Kezelt adatok köre: e-mail, cégnév, adószám, számlázás cím, kapcsolattartó neve, kapcsolattartó telefonszáma
6.2.1.1 Továbbá az alábbi adatok tetszőlegesen megadhatóak: üzlet címe
6.2.2 Az adatkezelés célja: a Hirdető hirdetésének vagy nyereményjátékainak kihelyezéséhez, kapcsolattartáshoz és számlázáshoz szükséges
6.2.3 Az adatkezelés időtartama: érintet kérésére való törlésig
6.2.4 Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, számlázási adatok esetén jogi kötelezettség teljesítése

6.3 A Hirdetői kapcsolatfelvétel után a Csatlakozás menüpont alatt található további adatok beküldése lehetséges.

6.4. Technikai adatok
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

 

6.5. Cookie

www.ajandekotlet.hu weboldal ún. „cookie”-kat tartalmaz a felhasználó azonosítása és a böngészés megkönnyítése érdekében. A felhasználó a „cookie”-k használatát letilthatja.

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, Facebook, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az Érintett számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.) 

A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

Alkalmazott cookie-k:

 • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
 • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
 • Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
 • Biztonsági cookie.

A Honlap a következő olyan szolgáltatások kódjait használja, melyek cookie-kat helyez(het)nek el a látogató eszközén:

– Google Adwords remarketing követő kód: Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap Felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól
– Facebook pixel kód: segítségével a Honlap látogatóinak a Facebook-on a Szolgáltató hirdetéseket tud megjeleníteni.
– Google Analytics: segítségével a Szolgáltató a Honlap látogatottsági statisztikáit gyűjti.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.
Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
 1. A Kezelt adatok forrása

  A kezelt adatok forrása lehet:
  -A Hirdető Weboldalon megadott az Üzemeltető felé feltett kérdése kapcsán megadott,
  -Hirdető Weboldalra beküldött Bannere során megadott,
  -Hirdető Weboldalra beküldött Hirdetés során megadott,
  -az Érintett hírlevélre történő feliratkozása
  -a Hirdető vagy Látogató e-mailes megkeresése során megadott.

 2. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

8.1 A kezelt adatok tárolási időtartama adatkezelési célonként eltérő, ezek részletezése célonként a 6-os pontban és annak alpontjaiban található.

 1. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA, hírlevél küldés

9.1. Az Üzemeltető kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

9.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

9.3. Az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint az Üzemeltető egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást az Üzemeltető bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Érintettek részére. Az ilyen értesítéseket azonban az Üzemeltető nem használja reklámozási célra.

9.3.1. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Hirdetőkkel a Weboldal kapcsán felmerült új ötleteit, fejlesztéseit, kampányait előre e-mailben közölje.

9.4. Reklám tartalmú hírlevél, (eDM)

9.4.1. Megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (eDM) tartalmazó leveleket az Üzemeltető csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. Az eDM hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmazhat. Az Üzemeltető a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli, melyek részletezése a 6-os pontban történik.

9.4.2. Hírlevél esetében az Üzemeltető, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” szövegrészre kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén az Üzemeltető további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.
9.4.3. A leiratkozási folyamat hibás működése esetén, mely után a leiratkozás esetleges átmeneti technikai hiba folytán sikertelenül zárulna, úgy az Érintett az info@ajandekotlet.hu e-mail címre „Hírlevél leiratkozás” tárgymezővel benyújtott kérésére az Üzemeltető minden segítséget megad az Érintettnek, hogy a leiratkozási folyamatot, amennyiben azt, egy esetlegesen bekövetkező hibás működés nem teszi lehetővé, az Üzemeltető az Érintettet direkt módon leiratkoztassa.

 1. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

10.1. Az adatokat elsődlegesen az Üzemeltető illetve az Üzemeltető belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

10.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő, számlázó, stb.) vehet igénybe.

10.3 Adatfeldolgozók megnevezése:

A tárhely szolgáltató adatai:

Cégnév: ININET Internet Kft.

Cím: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.

Szerver helye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Tevékenység: szerver szolgáltatás biztosítása
Továbbított adatok köre: minden a weboldal működése során tárolt adat
Az adatkezelés célja: kizárólag a weboldal működése és elérhetősége céljából

A csomagküldő, kézbesítő adatai:

Cégnév: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Cím: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

Tevékenység: elküldött csomagok, levelek kézbesítése

Továbbított adatok köre: név, postacím
Az adatkezelés célja: kizárólag csomagok kézbesítése

Cégnév: Magyar Posta ZRT.
Cím: 1138 Budapest Dunavirág utca 2-6.

Tevékenység: elküldött csomagok, levelek kézbesítése

Továbbított adatok köre: név, postacím
Az adatkezelés célja: kizárólag csomagok kézbesítése

Cégnév: TI&GA SERVICE Kft.

Cím: 4031 Debrecen, Köteles utca 12.

Tevékenység: könyvelés

Továbbított adatok köre: kiállított számlákon szereplő adatok, különös tekintettel: név/cégnév, számlázási cím, számlázandó tételek, számlázandó összegek, végösszeg, illetve esetenként bankszámlaszám, adószám, e-mail cím.

Az adatkezelés célja: kizárólag számla feldolgozási, könyvelés célok megvalósítása

Cégnév: KBOSS.hu Kft.

Cím:  2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.

Tevékenység: elektronikus számlázó rendszer üzemeltetője

Továbbított adatok köre: kiállított számlákon szereplő adatok, különös tekintettel: név/cégnév, számlázási cím, számlázandó tételek, számlázandó összegek, végösszeg, illetve esetenként bankszámlaszám, adószám, e-mail cím

Az adatkezelés célja: számlák kiállítása

10.4. Az Üzemeltető az elektronikus számla kibocsátása érdekében az Érintett által megadott számlázási adatokat továbbítja KBOSS.hu Kft. részére. Az adattovábbítás célja: az Érintett részére elektronikus díjbekérő, számla kiállítása, melyet a Üzemeltető elektronikus úton, az Érintett által megadott email címre küld.

10.5. Az Üzemeltető az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

 

 1. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

  Az érintett jogosult tájékoztatást kapni arról, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van e illetve az alábbiakról tájékoztatást kapjon:
  – az adatkezelés céljai
  – azon címzett vagy címzettek kategóriái akikkel vagy amelyekkel személyes adatot közöltek
  – A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama
  – Személyes adatok helyesbítése, törlése, kezelésének korlátozása, tiltakozás személyes adatok kezelése ellen
  – valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

11.1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Üzemeltető által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

11.2. Az Üzemeltető az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

11.3 Az Üzemeltető – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

11.4.  Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Juhász Tamás E.V. 4027 Debrecen, Egyetem sugárút 27 II/2.
Ügyfélszolgálat: info@ajandekotlet.hu
                            +36 20 2900733
                vagy egyéb elérhetőségekért – Kapcsolat

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Üzemeltető munkatársához fordulhat a 11.4. pontban elérhetőségeken keresztül.

11.5. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Az Üzemeltető a kérelem beérkezésétől számított maximum 30 napon belül törli, vagy helyesbíti az adatokat, törlés esetén azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) vagy egyes szerződésekhez kapcsolódó adatok kezelése okán szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

11.6. Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az Üzemeltető zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Üzemeltető az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az Üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

11.7 Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az érintett hozzájárulásán alapul hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

11.8. Adathordozhatóság joga:

Az érintett jogosult lehet arra is, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatait a adatkezelőtől tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, vagy az Érintett által megnevezett adatkezelőnek az adatai továbbítását kérje.

11.9. A hirdető és tartalmat feltöltő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján, valamint Az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) előírásai alapján adatkezeléssel kapcsolatos jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu)

Adatkezelő: Juhász Tamás E.V., székhely: 4027 Debrecen, Egyetem sugárút 27. II/2.

11.10. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Üzemeltető jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Üzemeltető ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

12.1. Üzemeltető rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

12.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

12.3. Üzemeltető kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

12.4. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek Honlap felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintettnek a Honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a Honlapon biztosított módon.

12.5 Az Üzemeltető a korábbi, már nem hatályos ÁSZF és Adatvédelmi nyilatkozatokat tárolja, jogszabályi felhatalmazás alapján a Jogosultak számára elérhetővé teszi.

A szerződés megszűnése

A Szerződő Felek által írásban létrejött szerződések megszűnése kérdésében elsősorban az abban foglaltak az irányadók.

Jogérvényesítés

A Felhasználók, Hirdetők, Látogatók, tartalmat feltöltők panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül Juhász Tamás E.V.-hez, mint a www.ajandekotlet.hu weboldal üzemeltetőjéhez fordulhatnak. Jogvita esetén a felek a Debreceni Járásbíróság (4024 Debrecen, Arany János u. 25-31.) kizárólagos illetékességét kötik ki.
Továbbá panaszával fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu)

Egyéb rendelkezések

Juhász Tamás E.V., mint a www.ajandekotlet.hu weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot jelen ÁSZF és Adatvédelmi nyilatkozat megváltoztatására. A www.ajandekotlet.hu weboldalon elérhető szolgáltatás igénybevétele esetén valamennyi igénybe vevőre a mindenkor hatályos ÁSZF és Adatvédelmi nyilatkozat rendelkezései az irányadóak.

Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Jelen ÁSZF 2020. december 1. napján lép hatályba.